Obchodní podmínky


Všeobecné obchodní podmínky platné od 31.12.2009

I. Úvodní ustanovení

1.1. Těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen podmínky) se řídí prodej zboží ( dále jen zboží ) společnosti Stavimat spol. s r.o., IČ 45147221 (dále jen prodávající), nestanoví-li jednotlivá nabídka či kupní smlouva nebo kogentní ustanovení občanského zákoníku, či jiného právního předpisu jinak.
1.2. S těmito podmínkami jsou seznámeni všichni zákazníci firmy Stavimat spol. s r.o. a jsou volně dostupné na našich stránkách www.stavimat.cz obchodní podmínky.

II. Způsoby prodeje

2.1. Prodej zboží se uskutečňuje na základě písemné smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, přičemž písemná forma je dodržena i písemnou objednávkou emailem nebo poštou, dodacím listem, daňovým dokladem apod., na němž kupující potvrdí převzetí zboží.( nebo jeho pověřený zástupce).
2.2. V případě jednorázového prodeje za hotové se od písemné formy upouští a dokladem o uzavřené kupní smlouvě je daňový doklad - faktura za hotové

III. Kupní cena

3.1. Prodávající prodává své výrobky za ceny smluvní uvedené v ceníku platném v době dodávky nebo za ceny uvedené v cenové nabídce. Ceníky prodávajícího jsou kupujícímu kdykoliv k dispozici. U nabídky prodávající sdělí kupujícímu cenu samostatně, pokud ji ceník prodávajícího neobsahuje. Ceny uvedené v ceníku, či v nabídce v emailu jsou cenami sklad prodávajícího v Slaném-Kvíci nebo Braškov u Kladna.
3.2. V případě dohody je možné poskytnout ceny FCO stavba udaná kupujícím. Prodávající po dohodě s kupujícím zajistí dopravu výrobků do místa určeného kupujícím na náklady kupujícího nebo dle kalkulace. Při dodávce zboží na stavby určené kupujícím se sjednává místo ceny podle ceníku nebo místo ceny podle nabídky cena FCO stavba určená kupujícím , obsahující v sobě náklady na dopravu do místa určeného kupujícím. Tato cena nemusí obsahovat náklady na složení výrobků z dopravního prostředku.
3.3. V případě prodeje dle nabídek je dáno, že konečná platnost nabídky je i konečným termínem pro provedení dodávky od prodávajícího.
3.4. Prodávající je oprávněn poskytnout kupujícímu po předchozí dohodě s ním slevu na zboží vyráběné prodávajícím oproti kupní ceně uvedené v ceníku prodávajícího.
3.5. Při dodávce zboží s obaly se kupní cena zvyšuje o cenu těchto obalů.
3.6. Prodávající je povinen od kupujícího vratné obaly (např.: palety) odkoupit zpět při splnění podmínky, že kupující tyto obaly vrátí prodávajícímu nejpozději do tří kalendářních měsíců po uskutečnění dodávky a předloží doklad o tom, že tyto vrácené obaly jsou vratnými obaly prodávajícího, které od něho kupující v uvedené 3 měsíční lhůtě spolu se zbožím odkoupil. Při splnění těchto podmínek prodávající tyto vratné obaly odkoupí zpět za kupní cenu sníženou o 20 % uvedenou jako např.: opotřebení palet, představující amortizaci obalů nebo dle podmínek výrobce.
3.7. Pokud po uplynutí 4 měsíců od nabídky se změní ceny materiálů, energií, poplatky za transport či dodavatelské ceny, je prodávající oprávněn přiměřeně zvýšit ceny.

IV. Platební podmínky

4.1. Za platbu předem se považuje zaplacení zálohy na účet prodávajícího před dnem dodání zboží. Slevy na poskytnuté zboží se řídí dle uzavřených smluv nebo dle akční nabídky. Tyto sleva se neposkytují při prodeji na základě vystavených nabídek.Nabídky jsou kalkulovány dle určitých specifik a daným množstevním procentem slev.
4.2. Dokladem o zaplacení kupní ceny zboží v hotovosti je daňový doklad nazvaný daňový doklad - faktura za hotové, jehož vystavením prodávající potvrzuje zaplacení kupní ceny zboží , uvedeného na daňovém dokladu.
4.3. Při prodeji na základě nabídek může prodávající poskytnout kupujícímu dodatečné skonto - slevy. Podkladem pro skonto - slevy je faktura - daňový doklad, vystavený kupujícím po uhrazení fakturované částky dle nabídky. 4.4. Rovněž v případě kupní smlouvy s novým obchodním partnerem je prodávající oprávněn požadovat zaplacení zálohy, nebo i celé kupní ceny prodávaného zboží před uskutečněním dodávky.
4.5. Není-li kupní cena zboží zaplacena předem nebo při odběru zboží, zaplatí ji kupující na základě daňového dokladu - faktury vystavené prodávajícím, jejíž splatnost je 14 kalendářních dnů ode dne vystavení tohoto dokladu, nebo dle smlouvy.
4.6. Zaplacením kupní ceny se rozumí její úhrada v hotovosti do pokladny prodávajícího nebo připsání částky uvedené na daňovém dokladu - faktuře, na účet prodávajícího na tomto dokladu uvedeném.
4.7. Pro případ prodlení se zaplacením kupní ceny se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,1 % denně z dlužné částky ode dne následujícího po splatnosti daňového dokladu - faktury do zaplacení dlužné částky. Vznikne-li v důsledku pozdního zaplacení kupní ceny prodávajícímu škoda, je prodávající oprávněn tuto škodu, případně další nároky uplatnit vedle úroku z prodlení.
4.8. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny může prodávající požadovat u dalších dodávek úhradu zboží v hotovosti nebo platbu před odběrem zboží. Současně je prodávající oprávněn odstoupit od ujednání o poskytnutých slevách a požadovat úhradu celé kupní ceny i zpětné doplacení poskytnutých slev oproti platnému ceníku a zrušit ujednání o platbě bankovním převodem. U dalších dodávek je prodávající oprávněn stanovit jiné ( Třeba kratší či platbu při odběru ) termíny splatnosti, než vyplývají z těchto obchodních podmínek.
4.9. Sjednané přímé slevy budou poskytovány přímo ve fakturách. Pokud kupující opakovaně nedodrží ve faktuře uvedenou a smluvně sjednanou splatnost, budou po upozornění kupujícího prodávajícím sjednané slevy poskytovány zpětně formou dobropisu pouze z faktur uhrazených ve sjednané lhůtě splatnosti a v časovém pořadí. Dobropis slev bude poté proveden do konce následujícího měsíce. Pokud kupující nedodrží ve faktuře uvedenou a smluvně sjednanou splatnost o více než 14 dnů může prodávající kupujícímu doúčtovat doplatek do ceníkové ceny a ten ho ve sjednané splatnosti uhradí.
4.10. Nezaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu v termínu její splatnosti a prodávajícímu tím vznikne splatná pohledávka za kupujícím, může prodávající s touto pohledávkou volně nakládat, zejména ji postoupit jiné osobě , zastavit ji apod.

V. Dodací podmínky

5.1. Místem plnění prodeje zboží se sjednává sídlo prodávajícího v Slaném-Kvíci nebo Braškov u Kladna. 5.2. Dodávka zboží je uskutečněna naložením na dopravní prostředek kupujícího v místě plnění nebo předáním zboží dopravci určenému kupujícím. Dopravní prostředky kupujícího musí splňovat požadavky stanovené zvláštními předpisy pro převoz nakládaných výrobků.V opačném případě je prodávající oprávněn odmítnout provedení nakládky. Při dopravě výrobků na stavby určené kupujícím musí být dodávky požadovány tak, aby docházelo k plnému vytížení nákladních vozidel. Dopravní cesty až na místo určení včetně staveniště musí být náležitě zpevněny a umožňovat dopravu převážených výrobků až na místo určení. Při nedodržení těchto požadavků na dopravní prostředky a dopravní cesty odpovídá kupující prodávajícímu za veškeré náklady a škody, které prodávajícímu vzniknou, a je povinen je prodávajícímu po jeho výzvě uhradit.
5.3. Řidič dopravního prostředku kupujícího , musí před odběrem zboží pracovníkům prodejny prodávajícího předložit písemný doklad, opravňující k naložení zboží. V případě odběru třetí osobou je tato osoba povinna předložit plnou moc k odběru. Bez těchto dokladů nebude zboží na dopravní prostředek naloženo či vůbec vydáno.
5.4. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího uskutečněním dodávky podle bodu 5.2. Veškeré škody vzniklé po přechodu nebezpečí škody z prodávajícího na kupujícího jdou k tíži kupujícího.
5.5. Vlastnické právo k prodávanému zboží kupující nabývá až úplným zaplacením celé kupní ceny. Ke dni přechodu vlastnického práva na kupujícího předá prodávající kupujícímu potřebné listiny, vztahující se k prodávanému zboží ( certifikáty apod.). Nebude-li kupní cena kupujícím uhrazena ve lhůtě splatnosti daňových dokladů, vystavených podle bodu 4.4. těchto podmínek, je prodávající po marném uplynutí této lhůty oprávněn ke zpětnému převzetí prodaných výrobků do své moci jako jejich vlastník. Kupující se zavazuje umožnit prodávajícímu za tímto účelem vstup do prostor, kde jsou výrobky prodávajícího uloženy, a zavazuje se umožnit prodávajícímu jejich odvezení, a to tehdy, jsou-li umístěny u třetí osoby. Při porušení tohoto závazku odpovídá kupující prodávajícímu za veškeré náklady a škody, které prodávajícímu vzniknou, a je povinen je prodávajícímu k jeho výzvě uhradit.
5.6. Jestliže kupující má zboží převzít osobně, případně prostřednictvím třetí pověřené osoby, a zboží nebude kupujícím odebráno do 30 kalendářních dní ode dne , kdy měl kupující , případně třetí osoba jím pověřená , zboží převzít, má prodávající nárok u výrobků připravených pro kupujícího zvýšit kupní ceny uvedené v bodě 3.1. všeobecných obchodních podmínek , a to o 20 % za každý započatý měsíc prodlení. Tuto novou výši kupní ceny prodávající uvede na daňovém dokladu , určeném jako podklad pro zaplacení kupní ceny podle čl. IV. těchto obchodních podmínek. Neodebere-li kupující zboží ani do dvou měsíců ode dne, kdy měl zboží převzít, má prodávající právo, nikoliv povinnost, naložit s tímto zbožím i jiným způsobem, než je jeho prodej kupujícímu.
5.7. Prodávající není povinen plnit závazky , vyplývající z kupní smlouvy vůči kupujícímu, pokud mu v tom brání okolnosti způsobené vyšší mocí, a to pouze po dobu trvání těchto okolností. Za tyto okolnosti se považují i případy přerušení dodávky elektrické energie, nebo silný vítr znemožňující nakládku.

VI. Odpovědnost za vady a záruční doba

6.1. Prodávající odpovídá za faktické a právní vady zboží v rozsahu § 422 - § 442 obch. zák. nebo dle obchodního zákoníku v platném znění.
6.2. Pro reklamaci zjevných vad se stanovuje lhůta tří dnů ode dne uskutečnění dodávky zboží.
6.3. Veškeré reklamace musí být uplatňovány písemně, a to neprodleně po té, kdy byly kupujícím zjištěny. Prodávající je povinen každou reklamaci prošetřit za případné účasti kupujícího a vyřídit ji písemně.
6.4. Uplatnění reklamace nezbavuje kupujícího povinnost k zaplacení celé kupní ceny dodaného zboží.
6.5. Prodávající přejímá závazek, že dodané zboží je způsobilé pro použití k účelu, k němuž bylo vyrobeno, že má vlastnosti požadované příslušnými normami , a poskytuje na tyto výrobky záruku pro firmy nakupující za účelem podnikání 12 měsíců od prodeje nebo dle dodavatele ode dne prodeje zboží. Ostatní záruky se řídí obchodním zákoníkem.
6.6. Veškeré údaje obsažené v prospektech, katalozích, oběžnících, inzerátech a cenových nabídkách nebo podkladech jsou nezávazné, pokud však nejsou na potvrzení objednávky výrazně označeny jako platné.
6.7. Vznikne-li dodáním vadného zboží kupujícímu škoda, za niž prodávající odpovídá, hradí prodávající kupujícímu pouze skutečnou škodu a nikoliv ušlý zisk, úroky z prodlení , majetkové sankce jako penále , smluvní pokuty apod. ani žádné další případné nároky kupujícího.

VII. Odstoupení od smlouvy

7.1. Prodávající a kupující mají právo odstoupit od kupní smlouvy za podmínek uvedených v obchodním zákoníku.
7.2. Nad rámec zákonných důvodů má prodávající právo jednostranně od kupní smlouvy odstoupit v případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny v termínu její splatnosti. V tomto případě prodávající může též jednostranně odstoupit pouze od ujednání, jímž poskytl kupujícímu slevu z kupní ceny oproti ceně uvedené v ceníku prodávajícího, nebo při zakázkové výrobě od ceny s kupujícím sjednané.
7.3. Veškeré odstoupení od kupní smlouvy musí být provedeno písemně a doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká. Odstoupením od ujednání o poskytnuté slevě z kupní ceny zaniká pouze nárok kupujícího na poskytnutí této slevy.
7.4. Odstoupí-li prodávající od kupní smlouvy v důsledku porušení povinností kupujícího, neodpovídá kupujícímu za případné následky a škody, které tím vzniknou kupujícímu nebo jeho smluvním partnerům.

VIII. Rozhodčí doložka

8.1. Spory ze smlouvy a spory vzniklé v souvislosti s obchodním vztahem založeným smlouvou, včetně otázek platnosti, výkladu, realizace či ukončení práv ze smlouvy budou řešeny v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb. před rozhodcem, kterého jmenuje předseda Rozhodčího soudu ve věcech majetkových, se sídlem v Kladně IČ: 269 96 791 (www.arbitraz-kladno.cz). Spory budou rozhodnuty na základě listinných podkladů předložených stranami a rozhodčí nález vydán bez nařízení jednání. Při řešení sporů se užije procesních pravidel a pravidel pro doručování obsažených v Jednacím řádu pro řízení před rozhodci Rozhodčího soudu ve věcech majetkových. V případě, že nebude možné spor řešit v řízení podle zákona č. 216/1994 Sb., bude rozhodnut příslušným soudem.

IX. Závěrečná ustanovení

9.1. Tyto podmínky platí ode dne 01.01.2010 do jejich případné změny nebo zrušení prodávajícím.
9.2. Právní poměry kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím se řídí platným právním řádem České republiky. Pro případné soudní řízení mezi prodávajícím a kupujícím při uplatňování nároků z uzavřené kupní smlouvy platí obecné předpisy.
9.3. Prodávající není vázán případnými podmínkami nákupu kupujícího, a to ani tehdy, pokud mu budou předloženy a výslovně je neodmítne.
9.4. Kupující potvrzuje objednáním zboží seznámení se s těmito podmínkami a zavazuje se jimi v rámci uzavřené kupní smlouvy řídit.

Všechny uvedené ceny na našich stránkách jsou bez DPH (jestliže není uvedeno jinak, ceny jsou pouze orientační).
Ve Slaném dne 31.12.2009